logo Ajuntament de Reus

Premi de Narrativa Ciutat de Reus. "Diré el que em fuig"

Extracte de les bases:

Les Biblioteques Municipals de Reus, en nom de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Reus, convoquen el Premi de Narrativa Ciutat de Reus 

«Diré el que em fuig»


Aquest premi vol honorar la memòria de Gabriel Ferrater i Soler, poeta, crític, traductor i lingüista nascut a Reus el 20 de maig de 1922. També per aquest motiu, el premi pren per nom el darrer vers del poema «A l’inrevés», que forma part del seu primer llibre Da nuces pueris, publicat el 1960.

L'objecte del concurs és fomentar i donar suport a la creació literària en català així com dotar de prestigi als creadors i creadores a partir del reconeixement públic del seu treball. El premi és obert a totes les persones físiques majors d'edat que tan sols podran ser guardonades una sola vegada i té una dotació de 6.000 €.

 

Les persones que vulguin presentar la seva obra al premi hauran d’enviar-la per correu electrònic a l’adreça preminarrativa@reus.cat entre els dies 1 al 30 de juny de 2021. Qualsevol obra presentada fora d'aquest termini es tindrà per no presentada i, per tant, no podrà concórrer al premi. La resolució del jurat tindrà lloc al mes de desembre de 2021.

Les obres que es presentin al Premi han de complir les característiques que seguidament s’indiquen:

  • Han de ser escrites en llengua catalana, en qualsevol de les seves varietats dialectals.

  • Han de tenir una extensió d’entre 200 i 300 pàgines en format DINA4, en lletra Arial 12 a doble espai.

  • La temàtica és lliure i haurà de tractar-se d'una obra en prosa, predominantment literària, sense limitació en el gènere.

  • L'obra ha de ser original i inèdita. No pot haver estat guardonada en altres certàmens, ni haver estat presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació, ni compromesa o en tràmits de publicació amb cap editorial.

  • Cada persona podrà presentar una sola obra, de la qual en garantirà l'autoria i originalitat, que no és còpia ni modificació de cap altra, i que en disposa de tots els drets d'explotació per aqualsevol format i modalitat d'edició.

L’organització editarà el treball premiat, edició que es realitzarà a Viena Edicions.

Vegeu les bases completes al web: www.diputaciodetarragona.cat/ebop

 

Indicacions

Totes les obres han de ser trameses per correu electrònic seguint el procediment següent:

1. A l’apartat de l’assumpte es farà constar: PREMI DE NARRATIVA CIUTAT DE REUS “DIRÉ EL QUE EM FUIG”.

2. En el cos del missatge es farà constar el nom del premi i el títol de l’obra.

3. En un primer document, l’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.

4. En un segon document adjunt al missatge i en format PDF, s’hi han de fer constar les referències que permetin identificar a l’autor/autora (nom, cognoms, adreça postal, adreça electrònica, telèfon i NIF, així com si es troba en alguna circumstància tributària especial). Aquest document s’ha d’anomenar amb la paraula PLICA seguida del títol de l’obra.

5. Totes les obres inclouran un tercer document que disposarà una declaració signada que farà constar necessàriament els següents punts: manifestació expressa del caràcter original i inèdit a tot el món de l'obra i que no és còpia ni modificació (total o parcial) de cap altra obra; manifestació expressa de la titularitat exclusiva de l'autor/autora sobre tots els drets de l'obra i que aquella es troba lliure de càrregues o limitacions als drets d'explotació; declaració per la qual allibera a l’Ajuntament de Reus de tota responsabilitat respecte l’obra i la seva autoria, manifestació que l'obra no ha estat presentada a cap altre concurs que estigui pendent de resolució; manifestació expressa de l'acceptació de l'autor/autora de totes les condicions establertes en aquestes bases; data de la declaració i signatura original.

 

El jurat està format pels següents membres:

President: Daniel Recasens, Regidor de Cultura

Isabel Monsó, editora de Viena Edicions

Jordi Cornudella, poeta i curador del llegat de Gabriel Ferrater

Marina Porras, crítica literària

Jesús Argentó, editor de Stroligut, revista digital de literatura catalana i en català

Cristina Garreta, Directora del Servei Municipal de Biblioteques, que actuarà com a secretaria del jurat.