Ajuntament de Reus

Petició d'espai per a la realització d'activitats

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

ACTIVITAT
Dades de contacte i/o responsable de l'activitat
Material disponible per les activitats

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de l’AJUNTAMENT DE REUS com a Responsable del Tractament. La finalitat del tractament és donar tràmit a la seva sol·licitud i, en cas d’obtenir el seu consentiment previ, l’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per mitjans electrònics. La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment. Es poden preveure cessió de dades personals amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de l’Ajuntament de Reus, a l’adreça de correu electrònic [email protected], a través de la Seu Electrònica (https://seu.reus.cat/seu/), o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus. Addicionalment, si considera que l’Ajuntament de Reus està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat a https://biblioteques.reus.cat/politica-de-privacitat.

Aquestes dades formaran part del fitxer propietat de l’Ajuntament de Reus, denominat usuaris serveis municipals. Tanmateix l’informem que en compliment d’allò establert en la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a l’Ajuntament de Reus, plaça del Mercadal, 1.-43201.- Reus.
977 010 025

[email protected]