Biblioteques Municipals de Reus

Com funciona el teu telèfon Intel·ligent

Posem en el vostre coneixement que les dades que ens lliureu voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS denominada BDGAFPAIPT, registrada a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades , el responsable de la qual és LA FUNDACIÓ. La finalitat de la seva creació, existència, manteniment i ús és el tractament de la informació i les dades amb la finalitat de prestar els serveis i activitats que ens sol·liciteu, mantenir-vos informats de les nostres activitats i donar compliment ales finalitats de La Fundació Pere Tarrés.
Les dades només es facilitaran als departaments en què s’organitza la FUNDACIÓ. També és possible la cessió als estaments oficials, públics o privats, en el cas que, per llei o necessitat inexcusable, exigeixin la cessió.
Tanmateix se l’informa que el fet de no lliurar les dades que demanem tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atesos ordinàriament.
En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les vostres dades dirigint-vos a les nostres oficines, situades al carrer Numància, 149 de Barcelona, on us facilitarem els impresos oficials oportuns i adequats a la vostra pretensió.
Tot això segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'RD 1720/2007 de 21 de desembre de desenvolupament de la mateixa, la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic i les Directives 95/46/CE i 2000/31/CE.

Aquestes dades formaran part del fitxer propietat de l’Ajuntament de Reus, denominat usuaris serveis municipals. Tanmateix l’informem que en compliment d’allò establert en la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a l’Ajuntament de Reus, plaça del Mercadal, 1.-43201.- Reus. Així mateix aquestes dades formaran part del fitxer denominat “sistema de gestió bibliotecària” de la Subdirecció General de Promoció Cultural i Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment davant el Responsable del fitxer: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural. Servei de Biblioteques, Pl. de Salvador Seguí, 1-9, Barcelona 08001.